Gerumo akcija nesibaigia visus metus

Daiva BARONIENĖ lzinios.lt

2013-12-14 Nr-4Regbio treneris V.Valys randa laiko ir jėgų net kelių vaikų namų auklėtiniams.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Reg­bio tre­ne­ris ir lai­ki­na­sis Vil­niaus reg­bio aka­de­mi­jos (VRA) di­rek­to­rius Vid­man­tas Va­lys, į spor­ti­nę veik­lą įtrau­kęs net tri­jų vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius, iš es­mės pa­kei­tė jų gyveni­mą.

Tri­jų Vil­niaus vai­kų na­mų glo­bo­ti­niai, lan­kan­tys reg­bio tre­ni­ruo­tes, grį­žę po jų pa­sa­ko­ja aibę įspū­džių. Ste­buk­lai jų gy­ve­ni­me vyks­ta ne tik prieš Ka­lė­das, bet ir iš­ti­sus me­tus. „Nieka­da anks­čiau ne­bū­čiau pa­ti­kė­ju­si, kad bū­na to­kių žmo­nių kaip V.Va­lys. Bet, kaip paaiš­kė­jo, bū­na“, – LŽ pri­si­pa­ži­no Vil­niaus An­ta­kal­nio vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mų direkto­riaus pa­va­duo­to­ja Al­bi­na Sta­siu­ky­nie­nė.

Ne­pa­mirš­ta­mos staigmenos

V.Va­lys ski­ria dė­me­sio Min­ties, Žo­ly­no ir An­ta­kal­nio vai­kų na­mų auk­lė­ti­niams. Min­ties vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Gin­ta­rė Tuč­ku­vie­nė LŽ pa­sa­ko­jo, kad šis žmo­gus jos va­do­vau­ja­mą įstai­gą pir­mą­kart ap­lan­kė prieš me­tus ir tie­siog pa­siū­lė drau­gau­ti. „Jis paklau­sė, ar vai­kai no­rė­tų lan­ky­ti reg­bio tre­ni­ruo­tes. Tuo­met mums te­ko pri­si­pa­žin­ti, kad apie to­kią spor­to ša­ką nie­ko ne­ži­no­me, ta­čiau tre­ne­riui apie ją pa­pa­sa­ko­jus vai­kai la­bai grei­tai už­si­de­gė no­ru lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes“, – tei­gė G.Tuč­ku­vie­nė.

Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad reg­bio tre­ni­ruo­tės jos va­do­vau­ja­mų na­mų auk­lė­ti­niams ve­da­mos ne­mo­ka­mai, vai­kai iš jų daž­nai grįž­ta ku­pi­ni įspū­džių, su do­va­no­mis. „Šven­ti­niai bū­na ir tre­ni­ruo­čių se­zo­no ati­da­ry­mai, ir už­da­ry­mai“, – pri­dū­rė ji.

G.Tuč­ku­vie­nė pa­žy­mė­jo, kad vai­kų na­mų glo­bo­ti­niams ypač rei­ka­lin­ga mo­ty­va­ci­ja siek­ti tiks­lo. „V.Va­lys mo­ko vai­kus ne tik siek­ti spor­ti­nių re­zul­ta­tų, iš­tver­mės, bet ir rei­ka­lau­ja bū­ti ge­riems bei draus­min­giems mo­kyk­lo­je. Už tai jie ap­do­va­no­ja­mi iš­ky­lo­mis ir ki­to­kio­mis pra­mo­go­mis“, – sa­kė di­rek­to­rė. Pra­ėjus me­tams nuo to lai­ko, kai vai­kai pra­dė­jo lan­ky­ti reg­bio tre­ni­ruo­tes, itin pa­ge­rė­jo jų el­ge­sys, jie ta­po mo­ty­vuo­ti ir net džen­tel­me­niš­ki.

Ne­iš­sen­ka­mas entuziazmas

Vil­niaus An­ta­kal­nio vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja A.Sta­siu­ky­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad reg­bio tre­ni­ruo­tes lan­ko net 25 šios įstai­gos auk­lė­ti­niai. „Ko­le­gės G.Tučku­vie­nės pa­ska­tin­tas V.Va­lys į mū­sų glo­bos na­mus pa­si­bel­dė šį pa­va­sa­rį. Nuo to lai­ko iš es­mės pa­si­kei­tė reg­biu su­si­do­mė­ju­sių vai­kų gy­ve­ni­mas“, – pa­brė­žė ji. A.Sta­siu­ky­nie­nė tei­gė itin daž­nai su­si­du­rian­ti, kad su vai­kais pa­dir­bė­ti pa­no­ru­sių sa­vo­no­rių en­tu­ziaz­mas labai grei­tai nu­slūgs­ta, ta­čiau V.Va­lio pa­stan­gos ne­si­bai­gė. „Jau ne­be­sus­kai­čiuo­ju, kiek šis tre­ne­ris mū­sų vai­kams ren­gė iš­vy­kų, tre­ni­ruo­čių, sto­vyk­lų! Jis ren­gia jas ir da­bar“, -tvirtino pe­da­go­gė. Anot jos, svar­biau­sia, kad tre­ne­ris vai­kus ska­ti­na ne vien tre­ni­ruo­tis, bet ir ge­rai elg­tis. „Mums šis žmo­gus at­ro­do ti­kras ste­buk­las“, – ne­slė­pė A.Sta­siu­ky­nie­nė.

V.Va­lys LŽ pa­sa­ko­jo, kad im­da­ma­si dirb­ti su vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niais Vil­niaus reg­bio aka­de­mi­ja iš­kė­lė tiks­lą – ne vien siek­ti spor­ti­nių re­zul­ta­tų, bet ir skleis­ti ge­ru­mą. Tad iš pra­džių bu­vo nu­tar­ta ap­lan­ky­ti vie­nus sos­ti­nės vai­kų na­mus, vė­liau – an­trus, tre­čius ir į spor­ti­nę veik­lą įtrauk­ti šių na­mų glo­bo­ti­nius. „Kad vai­kams bū­tų sma­giau ir įdo­miau gyven­ti, taip pat, kad jie tu­rė­tų dėl ko steng­tis, ren­gė­me jiems iš­vy­kas į Ker­na­vę, Tra­kus, Drus­ki­nin­kus, Ni­dą. Per ge­ru­mo ak­ci­ją do­va­no­jo­me įvai­rių do­va­nų, ku­rias su­au­ko­jo rėmėjai“, – sa­kė jis.

V.Va­lio tei­gi­mu, bū­ti rė­mė­jais pa­vy­ko pri­kal­bin­ti ir mū­sų ša­lies, ir už­sie­nio reg­bio sportinin­kų bei šios spor­to ša­kos mė­gė­jų, ku­rie ne­abe­jin­gi glo­bos na­mų vai­kų li­ki­mui. „Mums svar­bu, kad vai­kai tu­rė­tų tiks­lą ir siek­tų gė­rio“, – pa­žy­mė­jo reg­bio tre­ne­ris.

Įsi­su­ko vagišiai

VRA at­sto­vai pir­ma­die­nio va­ka­rą vieš­bu­ty­je „Crow­ne Pla­za“ su­ren­gė šven­tę Vil­niaus regbio aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niams. Iš­kil­min­ga šven­tės vie­ta, dai­ni­nin­kės At­lan­tos kon­cer­tas, fe­jer­ver­kai ir gau­sy­bė do­va­nų, prie ku­rių pri­si­dė­jo vi­sa reg­bio bend­ruo­me­nė, iš­ties bu­vo įspū­din­gi. Ta­čiau per šven­tę pa­grin­di­niam jos or­ga­ni­za­to­riui V.Va­liui nuo­tai­ką su­drums­tė po­li­ci­jos skam­bu­tis. Bu­vo pra­neš­ta, kad ap­vog­tos VRA pa­tal­pos, esan­čios Vin­gio par­ko regbio sta­dio­ne.

Vis dėl­to tre­ne­ris pri­si­pa­ži­no ne­ga­lė­jęs ga­din­ti vai­kams va­ka­ro. „Po­li­ci­ja pra­šė iš­kart atvažiuo­ti, bet juk ne­ga­lė­jau nu­trauk­ti šven­tės ir pa­lik­ti vai­kų. Šven­tę už­bai­gė­me, kaip ir tu­rė­jo bū­ti, nors man pa­čiam tvar­dy­tis ne­bu­vo leng­va,“ – sa­kė jis. Anot V.Va­lio, pa­tir­ti nuosto­liai sie­kia 10 tūkst. li­tų. Va­gi­šiai už­si­dė­ję ant ro­gu­čių iš­si­ve­žė rung­ty­nėms ir renginiams nau­do­tą gar­so įran­gą, me­di­ci­ni­nį la­ga­mi­nė­lį ir šal­dy­tu­vą, ku­ria­me bu­vo ruošiamas le­das žai­di­mo trau­moms slo­pin­ti.